Protecció de Dades

Garantir la privacitat d’un negoci requereix el compliment de la Llei (LOPD) i saber com fer-ho. L’incompliment pot comportar importants sancions econòmiques.

La Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal conté obligacions legals per a totes aquelles persones físiques o jurídiques que posseeixin fitxers amb dades personals.

Segons la pròpia Agència de Protecció de Dades, organisme encarregat de vetllar pel compliment de la Llei, un elevat percentatge d’empreses desconeixen la Llei i la incompleixen. Aquestes empreses s’arrisquen a ser sancionades greument amb multes molt elevades que poden arribar fins als 600.000 euros.

Una tasca prèvia d’informació, regularització i compliment de la Llei pot evitar elevades sancions i garanteix una adequada protecció d’un dret fonamental de la persona.

Oferim un assessorament JURÍDIC i TÈCNIC per a la implantació dels plans de seguretat de dades personals i per al seu seguiment, revisió i auditoria.

Més Informació


La implantació del Pla de Seguretat de Dades Personals consisteix en:

 • Adaptació de la companyia a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, segons el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal
   <
  • Redacció de clàusules informatives que s’han d’incloure obligatòriament a qualsevol formulari de recollida de dades
  • Estudi i adaptació de contractes amb terceres parts que impliquin cessió de dades
  • Estudi i adaptació de contractes amb terceres parts que impliquin accés a dades
  • Estudi i adaptació de contractes laborals
  • Assessorament i redacció dels documents necessaris per garantir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació exercits per qualsevol titular de dades personals
  • Inscripció i modificació de fitxers a l’Agència de Protecció de Dades
 • Formació de les persones responsables del tractament de les dades i de tots aquells que tinguin accés a dades personals: no es pot implantar correctament un pla de seguretat de dades personals si les persones que el gestionen no coneixen perfectament les seves obligacions.

Auditoria biennal de Protecció de Dades

L’article 96 del Reglament de desenvolupament de la LOPD exigeix als titulars de fitxers amb dades de nivell mitjà i alt la realització d’una Auditoria dels seus sistemes d’informació almenys cada dos anys.

Aquesta Auditoria té com a objectiu la verificació del compliment d’aquest Reglament, així com dels procediments i les instruccions en matèria de protecció de dades.

Partners